Sağlık bilimleri lisansiyer ek ödeme oran ve katsayılarıyla ek göstergelerinin iyileştirilmesini talep ediyoruz

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 4 saniye okuma süresine sahiptir.

 

27.11.2014 saat 23:15 itibariyle 4.515 destekçimiz var.

 

Siz de bir imza atın!


Bakanlığınız bünyesinde çalışan ve sağlık bilimleri lisansiyeri olarak anılan Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Odyologlar,  ÖSYM‘nin merkezi yerleştirme sınavlarının ön sıralarında yer alıp 4 yıllık örgün eğitim sonrası lisans diploması hak etmelerine rağmen mali ve özlük hakları bakımından oldukça gerilerde kalmakta, aldıkları eğitimin ve verdikleri özverili hizmetlerin karşılığını alamamaktadırlar. Sağlık Lisansiyeri meslek mensupları olarak aşağıda özetlenen ek ödeme oran ve katsayıları ile ek göstergelerin iyileştirilerek söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.

Ek ödeme oran ve katsayılarının eşitlenmesi

Sağlık lisansiyerlerinin eğitimleri birbirlerine denk olup çalışma anlamında da birbirlerine üstünlükleri yoktur. Fakat 19.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme yapılmasına Dair Yönetmelikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Merkez Laboratuvarları ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli Unvan Katsayısı 0.75 olarak belirlenmiş iken 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikteki değişiklikle meslek mensuplarımızın unvan katsayıları 0,40 olarak belirlenmiştir.  Ayrıca kamu hastanelerinde çalışan lisans mezunu eczacıların ek ödeme katsayıları 0.70 olarak belirlenmişken diğer sağlık lisansiyerlerinin ek ödeme katsayılarının 0.40 olması hem eşitlik ilkesi ile çelişmekte hem de hukuk ve hakkaniyete aykırılık teşkil etmektedir. Mevcut uygulama özveriyle çalışan meslek mensuplarının motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

Ek göstergelerin iyileştirilmesi

Bakanlığınız bünyesinde aynı kurumlarda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı mesleği ile ilgili lisans mezunu eczacı ve biyolog 1. derecede 3600 ek gösterge almakta iken yine sağlık hizmetleri sınıfında yer alan lisans ve yüksek lisans mezunu meslek grubu mensuplarımız (diyetisyen, çocuk gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı, odyolog, fizyoterapist) ise 1. derecede 3000 ek gösterge almaktadırlar. Lisans mezunu olarak belirtilen bir kısım unvanlara ayrıcalık yapılarak 3600 ek gösterge uygulanırken, lisans hatta yüksek lisans mezunu emsal diğer kadrolardaki personele 1. derecede 3000 ek gösterge uygulanması açıkça hukuka aykırı olduğu gibi Anayasada belirtilen eşitlik ilkesine de terstir.

Son zamanlarda kamuoyunda bilindiği üzere sıkça dile getirilen eşit ve benzer pozisyondaki kamu çalışanları arasında var olan farklı özlük hakları ile ilgili uygulamaların sona erdirilmesi için bu anlamda hükümet tasarrufu olarak bazı yasal düzenlemelerde yapılan eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle yukarıda bahsi geçen konularda aynı yaklaşımın Bakanlığınızca da gösterilerek, birbirlerine denk eğitim alan sağlık lisansiyerleri arasındaki ek ödeme oran ve katsayıları ile ek göstergelerin uygulanmasındaki farklılığın sona erdirilmesi hukukun ve hakkaniyetin bir gereği olacaktır.

İSTEM SONUCU         : Yukarıda açıklanan ve Bakanlığınızca da resen dikkate alınacak sair hususlar muvacehesinde sağlık bilimleri lisansiyeri olarak anılan Fizyoterapist, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Odyologlar aleyhine uygulanan ek ödeme oran ve katsayıları ile ek göstergelerin lehe olacak şekilde düzeltilmesi saygıyla arz ve talep olunur.

Türk Psikologlar Derneği Türkiye Fizyoterapistler Derneği Odyoloji Konuşma Ses Uzmanları Derneği Sosyal Hizmet uzmanları Derneği Türkiye Diyetisyenler Derneği Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.